top of page

SOUKROMÍ

Ochrana dat


Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana dat má pro vedení společnosti Ernst Bechtold & Sohn eK obzvláště vysokou prioritu. V zásadě je možné používat webové stránky Ernst Bechtold & Sohn eK bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby společnosti, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro takové zpracování právní základ, zpravidla získáváme souhlas dotčené osoby.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ochranou údajů konkrétní země. předpisy platné pro Ernst Bechtold & Sohn eK. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou subjekty údajů informovány o právech, na která mají nárok, prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Ernst Bechtold & Sohn eK jako správce odpovědný za zpracování zavedl řadu technických a organizačních opatření, aby zajistil co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou mít přenosy dat přes internet obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každá dotčená osoba předat osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně údajů společnosti Ernst Bechtold & Sohn eK je založeno na termínech používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné pro širokou veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující výrazy:

 • A)     osobní data

  Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba se považuje za identifikovatelnou, pokud přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo k jednomu či více zvláštním prvkům, vyjádření fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

 • b)     postižená osoba

  Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce údajů.

 • C)     zpracovává se

  Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo jakékoli takové série procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, organizování, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zpřístupnění přenos, distribuce nebo jakákoli jiná forma zpřístupnění, spárování nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d)     omezení zpracování

  Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezení jejich budoucího zpracování.

 • E)     profilování

  Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference fyzické osoby. , zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění.

 • F)      pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • G)     Zodpovědný nebo zodpovědný za zpracování

  Osobou odpovědnou nebo odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný orgán, který sám nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, může být odpovědná osoba nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovena právem Unie nebo právem členských států.

 • H)     procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

 • i)       příjemce

  Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím mandátem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

 • j)       třetí strana

  Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

 • k)     souhlas

  Souhlas je jakýkoli projev vůle dobrovolně daný subjektem údajů informovaně a jednoznačně pro konkrétní případ ve formě prohlášení nebo jiného jasného potvrzujícího úkonu, kterým subjekt údajů dává najevo, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. .

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Ernst Bechtold & Sohn eK

Wilhelm-Bechtold-Strasse 10-12

64760 Obercent

Německo

Telefon: +49 6068 93000 0

E-mail: info@bechtold-sohn.de

Webové stránky: www.bechtold-sohn.de

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů osoby odpovědné za zpracování je:

Bastian Schwoebel

Ernst Bechtold & Sohn eK

Wilhelm-Bechtold-Strasse 10-12

64760 Obercent

Německo

Telefon: +49 6068 93000 0

E-mail: info@bechtold-sohn.de

Webové stránky: www.bechtold-sohn.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. Soubory cookie

Internetové stránky Ernst Bechtold & Sohn eK používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá řada webových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze webové stránky a servery přiřadit konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí cookies může Ernst Bechtold & Sohn eK uživatelům této webové stránky poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.

Pomocí cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány pro uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí znovu zadávat své přístupové údaje při každé návštěvě webové stránky, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod používá cookie k zapamatování položek, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Dotyčná osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a tak trvale vznést námitku proti nastavení souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotčená osoba deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

5. Sběr obecných údajů a informací

Webová stránka Ernst Bechtold & Sohn eK shromažďuje řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webovou stránku. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, ke kterým se přistupuje prostřednictvím přístupového systému na našich webových stránkách, lze ovládat, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace používané k odvrácení hrozeb v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje Ernst Bechtold & Sohn eK žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše nutné pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace proto společnost Ernst Bechtold & Sohn eK vyhodnocuje statisticky a s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých dotčenou osobou.

6. Možnost kontaktu přes webové stránky

Web Ernst Bechtold & Sohn eK obsahuje z důvodu zákonných předpisů informace umožňující rychlý elektronický kontakt na naši společnost a přímou komunikaci s námi, jejichž součástí je i obecná adresa pro tzv. elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané dotčenou osobou budou automaticky uloženy. Tyto osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci údajů jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

7. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje dotčené osoby pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu uchovávání nebo pokud to vyžaduje vydavatel evropské směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v zákonech nebo nařízeních, které odpovědná osoba pro zpracování předmětu, byl poskytnut.

Pokud přestane platit účel uchovávání nebo uplyne doba uchovávání stanovená evropským zákonodárcem pro směrnice a nařízení nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje rutinně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo vymazány.

8. Práva subjektu údajů

 • A)     právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo udělené poskytovatelem evropských směrnic a nařízení požádat správce údajů o potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • b)     právo na informace

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli získat bezplatné informace o osobních údajích o ní uložených a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Kromě toho evropský zákonodárce pro směrnice a nařízení poskytl subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

  • účely zpracování

  • kategorie osobních údajů, které se zpracovávají

  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace

  • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, není-li to možné, kritéria použitá pro určení této doby

  • existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování

  • existence práva na odvolání u dozorového úřadu

  • pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: všechny dostupné informace o původu údajů

  • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů

  Dále má subjekt údajů právo na informaci, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má dotčená osoba právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s přenosem.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • C)     Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů – rovněž formou doplňkového prohlášení.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • d)     Právo na výmaz (právo být zapomenut)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat, aby odpovědná osoba neprodleně vymazala osobní údaje, které se jí týkají, pokud je splněn jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné :

  • Osobní údaje byly shromážděny pro takové účely nebo jinak zpracovány, pro které již nejsou potřebné.

  • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.

  • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR zpracování dne.

  • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

  • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

  • Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 DS-GVO.

  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje, aby byly osobní údaje uložené u Ernst Bechtold & Sohn eK vymazány, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec Ernst Bechtold & Sohn eK zajistí, že žádosti o výmaz bude neprodleně vyhověno.

  Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Ernst Bechtold & Sohn eK a naše společnost jako odpovědná osoba je povinna osobní údaje vymazat v souladu s čl. 17 odst. 1 DS-GVO, společnost Ernst Bechtold & Sohn eK přijme s přihlédnutím k dostupné technologii a opatřením odpovídajícím nákladům na realizaci, a to i technického charakteru, informovat další osoby odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že dotčená osoba požádala o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje těmito jiné osoby odpovědné za zpracování údajů nebo požádaly o kopie nebo replikace těchto osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné. Zaměstnanci Ernst Bechtold & Sohn eK v jednotlivých případech zajistí potřebná opatření.

 • E)     Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba omezila zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

  • Přesnost osobních údajů subjekt údajů popírá, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.

  • Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a místo toho žádá o omezení použití osobních údajů.

  • Odpovědná osoba již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

  • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených u Ernst Bechtold & Sohn eK, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů. Omezení zpracování zajistí pracovník Ernst Bechtold & Sohn eK.

 • F)      Právo na přenositelnost údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené poskytovatelem evropské směrnice a nařízení získat osobní údaje, které se jí týkají a které dotčená osoba poskytla odpovědné osobě, ve strukturovaném, běžném a strojovém čitelný formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na smlouvu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DS-GVO a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu která je ve veřejném zájmu nebo se koná při výkonu veřejné moci, která byla převedena na odpovědnou osobu.

  Dále tím nejsou při výkonu práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 2 poškozena práva a svobody jiných osob.

  Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může dotčená osoba kdykoli obrátit na zaměstnance společnosti Ernst Bechtold & Sohn eK.

 • G)     právo vznést námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli právo proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, které vychází z čl. 6 odst. 1 písm. 1 písmeno e nebo f DS-GVO podat námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  Ernst Bechtold & Sohn e. uplatňování nebo obhajoba právních nároků.

  Pokud Ernst Bechtold & Sohn eK zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese vůči společnosti Ernst Bechtold & Sohn eK námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Ernst Bechtold & Sohn eK již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

  Subjekt údajů má dále právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které je u společnosti Ernst Bechtold & Sohn eK prováděno pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s s čl. 89 odst. 1 DS-GVO vznést námitku, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů přímo kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Ernst Bechtold & Sohn eK nebo jiného zaměstnance. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může subjekt údajů bez ohledu na směrnici 2002/58/ES rovněž svobodně uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

 • H)     Automatizované rozhodování případ od případu, včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování - včetně profilování - které pro ni má právní účinky nebo se jí významně dotýká v obdobném smyslu způsobem, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členského státu, podle nichž správce je předmětem a takové právní předpisy vyžadují vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) se provádí s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, Ernst Bechtold & Sohn eK provede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a k ochraně oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit svá práva související s automatizovaným rozhodováním, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

 • i)       Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud chce subjekt údajů uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce údajů.

9. Ochrana dat v aplikacích a v procesu podávání žádostí

Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení procesu žádosti. Zpracování může probíhat i elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel zašle příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách, osobě odpovědné za zpracování. Pokud osoba odpovědná za zpracování uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovněprávního vztahu v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud osoba odpovědná za zpracování neuzavře se žadatelem pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmaz nebude v rozporu s jinými oprávněnými zájmy osoby odpovědné za zpracování. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je např. důkazní břemeno v řízení podle zákona o obecném rovném zacházení (AGG).

10. Předpisy o ochraně dat pro nasazení a používání Facebooku

Osoba odpovědná za zpracování má na této webové stránce integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo pro sociální setkávání provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností, nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a vytvářet sítě prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud dotčená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, který je provozován osobou odpovědnou za zpracování a na které je integrována komponenta Facebooku (Facebook plug-in), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dané osoby se automaticky aktivuje příslušnou komponentou Facebooku a způsobí stažení příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Kompletní přehled všech zásuvných modulů Facebooku najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu je Facebook informován, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštíví.

Pokud je dotčená osoba současně přihlášena na Facebooku, Facebook při každém vyvolání naší webové stránky a po celou dobu jejího pobytu na našich webových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazeny k příslušnému facebookovému účtu dotyčné osoby ze strany Facebooku. Pokud dotčená osoba klikne na jedno z facebookových tlačítek integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud dotčená osoba učiní komentář, přiřadí Facebook tyto informace osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku dotyčné osoby a uloží je osobní údaje.

Facebook vždy prostřednictvím komponenty Facebook obdrží informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotčená osoba současně s přístupem na naše webové stránky přihlášena na Facebooku; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebooku či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby tyto informace byly tímto způsobem předávány Facebooku, může přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou dostupné na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů společností Facebook. Je tam také vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může dotyčná osoba použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

11. Právní základ zpracování

Článek 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejímž je subjekt údajů smluvní stranou, jako je tomu například v případě zpracovatelských operací, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování je založen na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, např. plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm.c GDPR. Ve vzácných případech by se zpracování osobních údajů mohlo stát nezbytným pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se v naší společnosti zranil návštěvník a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování vycházelo z čl. 6 I písm. d GDPR. V konečném důsledku by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 I písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany za předpokladu, že zájmy, základní práva a základní svobody osoby dotčené nepřevažují. Takové operace zpracování jsou nám povoleny zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zastával názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem odpovědné osoby (bod odůvodnění 47 věta 2 DS-GVO).

12. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provozovat naše podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

13. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

14. Zákonné nebo smluvní požadavky na poskytování osobních údajů; Nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Vysvětlujeme, že poskytnutí osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. daňové předpisy) nebo může také vyplývat ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nutné, aby byla uzavřena smlouva, že nám dotčená osoba zpřístupní osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu se subjektem údajů nelze uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec subjektu údajů případ od případu objasňuje, zda poskytnutí osobních údajů vyžaduje zákon nebo smlouva nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by byly, kdyby osobní údaje nebyly poskytnuty.

15. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Toto prohlášení o ochraně údajů bylo vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která jako  Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Horní Falc  funguje ve spolupráci s  Právník na ochranu osobních údajů  Vytvořil Christian Solmecke.

Weiterlesen
bottom of page